ΔΙΑΒΑΤΗΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ…

1. ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ: Ο ΔΙΑΒΑΤΗΣ, εκπροσωπεί στην Αττική όσους κατάγονται από τα 22 χωριά του Δήμου Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης. Από τους πλέον ιστορικούς Δήμους της Ελλάδας, γνωστός για το Ολοκαύτωμα των χωριών του, με τους 461 νεκρούς, την περίοδο της Γερμανικής κατοχής.

2. Αντιπροσωπευτική μουσική: Βιαννίτικες κοντυλιές

3. Το 9μελές ΔΣ του Συλλόγου:
⦁ Γιώργος Διακάκης (Άι Βασίλης), πρόεδρος
⦁ Νίκος Καρπαθάκης (Βιάννος), αντιπρόεδρος Α΄
⦁ Αριστομένης Συγγελάκης (Αμιράς), αντιπρόεδρος Β΄
⦁ Γιώργος Στρατογιαννάκης (Αμιράς), γραμματέας
⦁ Σοφοκλής Ραπτάκης (Αμιράς), ταμίας
⦁ Νίκος Κρητικάκης (Κάτω Βιάννος), Πόπη Κονδυλάκη Κουφαλιτάκη (Βιάννος), Μαρία Πανακάκη (Βιάννος), Χρυσούλα Μανιουδάκη (Έμπαρος), μέλη.

4. ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΣ:

– Ταχυδρομική: Πατησίων 4, Ομόνοια 10677, Αθήνα
– Τηλέφωνο, φαξ: 2103221311
– Fb:www.facebook.com/diavatis.viannos
– Ιστοσελίδα: www.odiavatis.gr
– Email: odiavatis@gmail.com

⦁ Γραφεία Συλλόγου, ανοιχτά κάθε Κυριακή 11:00 με 2:00.
⦁ Κάθε Κυριακή 1.00 με 2.00 λειτουργεί σχολή Κρητικών χορών, διδάσκει η Μαρία Πανακάκη.
⦁ Κάθε μήνα την τελευταία Κυριακή 1:00μμ στην ταβέρνα ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ (Πεντέλης 27 Π. Φάληρο) γίνεται η μηνιάτικη συνεστίαση μας με πλήρες μενού και τιμή 12€.

5. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ:

Του συλλόγου κατοίκων Αττικής από το Δήμο Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης ΄ΔΙΑΒΑΤΗΣ΄
● Άρθρο 1
Κηρύσσεται η σύσταση πολιτιστικού συλλόγου κατοίκων Αττικής που κατάγονται από το Δήμο Βιάννου ΄ΔΙΑΒΑΤΗΣ΄, με έδρα την Αθήνα, που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως Σύλλογος Δήμου Βιάννου στην Αττική ΄ΔΙΑΒΑΤΗΣ΄.
● Άρθρο 2
Σκοπός του Συλλόγου είναι:
α) Η μεταξύ των μελών επικοινωνία με σκοπό τη σύσφιξη των συμπατριωτικών δεσμών, την ανάπτυξη της συναδέλφωσης, της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και γενικά της ηθικής εξύψωσης αυτών, μέσω της πνευματικής, οικονομικής και επαγγελματικής συμπαράστασης αυτών.
β) Η παροχή κάθε ηθικής και υλικής βοήθειας για την πνευματική, οικονομική και εκπολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Βιάννου και για τα γενικότερα προβλήματα της Κρήτης.
γ) Η επιδίωξη της διατήρησης και συγγραφής λαογραφικών και ιστορικών παραδόσεων του Δήμου Βιάννου και γενικότερα της Κρήτης.
δ) Η λήψη κάθε δυνατού μέτρου, το οποίο στοχεύει στην αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του Συλλόγου στην κοινωνία και την πολιτεία.

● Άρθρο 3
Η υλοποίηση αυτών των σκοπών θα επιτευχθεί:
α) Μέσω της συνεργασίας με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου της Βιάννου και των υπολοίπων εντός και εκτός Κρήτης Κρητικών Σωματείων, όπως και κάθε σωματείου ή συλλόγου εντός ή εκτός της χώρας, το οποίο έχει τον ίδιο σκοπό.
β) Μέσω της οργάνωσης και της πραγματοποίησης πνευματικών, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, δηλαδή εκδρομών, εκθέσεων, γιορτών κλπ.
γ) Μέσω δημιουργίας βιβλιοθήκης για χρήση από τα μέλη του, μέσω της ιδρύσεως σημείων συνάντησης (λέσχης, σύστασης οικοδομικών συνεταιρισμών και μέσω της πρόνοιας για τους ασθενείς).

● Άρθρο 4
Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Οι εγγραφές και οι εισφορές των μελών του.
β) Τα έσοδα από την οργάνωση συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων.
γ) Δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις.

δ) Οι υποχρεωτικές εισφορές των μελών, όπως και κάθε άλλη πηγή εσόδων που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

● Άρθρο 5
Ως μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν οι κάτοικοι της περιοχής νομού Αττικής, οι οποίοι κατάγονται από το Δήμο Βιάννου, όπως και όσοι συνδέονται διά συγγενείας ή εξ αγχιστείας με αυτούς, εφόσον συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη.
● Άρθρο 6
Για να εγγραφεί κάποιος τακτικό μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό συμβούλιο, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο των μελών και να δηλώνει ότι:
α) κατοικεί ή διαμένει στο νομό Αττικής,
β) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
γ) κατάγεται από τον Δήμο Βιάννου ή τυχαίνει να είναι συγγενής εξ αγχιστείας κάποιου προσώπου το οποίο κατάγεται από το Δήμο Βιάννου,
δ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης (ΓΣ) και του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ), συγχρόνως να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και τουλάχιστον 3 μηνιαίες εισφορές.
Τα ΔΣ εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται και εγγράφει αυτόν στο Μητρώο των μελών, αλλιώς απορρίπτει την αίτηση. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το ΔΣ, ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη ΓΣ, η οποία θα αποφασίσει οριστικά σχετικά με την αποδοχή ή όχι του αιτούντος ως μέλος του Συλλόγου.
Ως έκτακτα μέλη εγγράφονται με αίτηση, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, άτομα τα οποία δεν είναι από τον Δήμο Βιάννου και τα οποία αποδέχονται τον σκοπό του Συλλόγου και βοηθούν στην πραγματοποίηση αυτού, όπως και οι καταγόμενοι από τον Δήμο Βιάννου και οι οποίοι κατοικούν εκτός της περιοχής του Συλλόγου.
Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το ΔΣ πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες ή χρηματικά μέσα στον Σύλλογο ή στο Δήμο Βιάννου. Είναι δυνατόν το ίδιο πρόσωπο να είναι και τακτικό μέλος.
● Άρθρο 7
Τα τακτικά και έκτακτα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν στο ταμείο του Συλλόγου:
α) Εφάπαξ 10€ για το δικαίωμα εγγραφής.
β) Μηνιαία εισφορά από 1€, η οποία καταβάλλεται ανά εξάμηνο.
γ) Τις υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές, που ορίζονται κάθε φορά από το ΔΣ για την επιτυχία των επιδιωκόμενων σκοπών του Συλλόγου.
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σύλλογο οποτεδήποτε, υποβάλλοντας αίτηση για να διαγραφεί από το Μητρώο των μελών, αλλά υποχρεούται να καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες μηνιαίες ή άλλες έκτακτες εισφορές του μέχρι την ημέρα της διαγραφής του, ενώ δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.
Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς τους δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στις συνελεύσεις.
Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς τους περισσότερο από 1 έτος, διαγράφονται με απόφαση του ΔΣ το οποίο μπορεί να τα ξαναεγγράψει με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών.
Κάθε μέλος υποχρεούται να αγαπά τον Σύλλογο, να υποστηρίζει αυτόν, να συμβάλλει στη επίτευξη των σκοπών του, να πειθαρχεί στις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης του, να προσέρχεται στις εκδηλώσεις του Συλλόγου και στις γενικές συνελεύσεις.

● Άρθρο 8
Τα μέλη τα οποία συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της ΓΣ, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να ελέγχουν σε αυτές τις πράξεις της διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής επιτροπής και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις για κάθε θέμα το οποίο τίθεται προς ψήφιση, το οποίο αφορά τους σκοπούς του Συλλόγου. Δικαιούνται επίσης να λαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση η οποία επιδιώκεται από το Σύλλογο με νόμιμα μέσα. Για να εκλεγούν όμως μέλη του ΔΣ πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
● Άρθρο 9
Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή προβάλλει εμπόδια στην εκτέλεση αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ ή η διαγωγή του είναι με οποιοδήποτε τρόπο ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συλλόγου, φέρει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται στις πειθαρχικές κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται από το παρακάτω.
Πειθαρχικές ποινές είναι:
α) Πρόστιμο μέχρι 20€ για απλό πειθαρχικό παράπτωμα.
β) Προσωρινή αποβολή μέχρι 1 έτους εάν συντρέχουν και άλλοι επιβαρυντικοί λόγοι. Και οι
2 αυτές πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ανεκκλήτως από το ΔΣ.
γ) Οριστική αποβολή που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88Α.Κ.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το μέλος το οποίο διώκεται για πειθαρχικό παράπτωμα, πρέπει να καλείται από το ΔΣ σε απολογία εντός ορισμένης ευλόγου προθεσμίας. Εάν δεν υποβληθεί απολογία, το ΔΣ αποφασίζει και χωρίς αυτή. Σε περίπτωση οριστικής αποβολής μπορεί να ασκηθεί η προσφυγή σύμφωνα με το άρθρου 89Α.Κ.

● Άρθρο 10
Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι:
Η γενική συνέλευση, το ΔΣ και η εξελεγκτική επιτροπή.

● Άρθρο 11

Η γενική συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Συλλόγου.

● Άρθρο 12
Οι γενικές συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικά συνέρχεται 1 φορά το χρόνο μέσα στο 1ο τετράμηνο του έτους, εκτάκτως όσες φορές το ΔΣ κρίνει αυτό αναγκαίο ή αν ζητήσει αυτό το 1/4 των μελών που ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις με γραπτή αίτηση προς το ΔΣ, στην οποία αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα. Ο πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται σε αυτήν την περίπτωση να καλέσει την συνέλευση εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/2 των μελών που ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αλλιώς η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και θεωρείται σε απαρτία με όσα μέλη προσέλθουν.
Το ΔΣ προσκαλεί όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 15 ημέρες πριν από την συνέλευση. Οι προσκλήσεις περιέχουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Μέλος του Συλλόγου το οποίο αντιμετωπίζει εμπόδια ή απουσιάζει από την Αθήνα μπορεί να αναθέσει σε άλλο με γραπτή δήλωση του, η οποία παραδίδεται στον πρόεδρο, να τον εκπροσωπήσει στην γενική συνέλευση. Δεν μπορεί όμως ένας να εκπροσωπεί περισσότερα των 3 ατόμων που απουσιάζουν.
● Άρθρο 13
Στη ΓΣ προεδρεύει ο πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο αντιπρόεδρος του ΔΣ και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού ο μεγαλύτερος των παρόντων μελών. Πρακτικά τηρεί ο γενικός γραμματέας και σε περίπτωση κωλύματος αυτού είναι ο αναπληρωτής γραμματέας.

● Άρθρο 14
Για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία του 1/2 των οικονομικώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
Άρθρο 15ο
Η γενική συνέλευση αποφασίζει κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

● Άρθρο 16
Κατά την τακτική συνέλευση του 1ου τετραμήνου κάθε έτους το ΔΣ διά του προέδρου του, δίνει λόγο για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, γίνεται ανάγνωση του απολογισμού και του ισολογισμού της διαχείρισης του ταμείου, όπως επίσης και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης, με την οποία η συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή μη της διαχείρισης. Κατά τη ΓΣ εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του ερχόμενου έτους, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει το ΔΣ.

● Άρθρο 17
Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές ΔΣ το οποίο εκλέγεται ανά τριετία από τη ΓΣ, η οποία καλείται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Το εκλεγμένο με αυτό τον τρόπο ΔΣ συνέρχεται σε συνεδρίαση υπό την επιμέλεια του συμβούλου ο οποίος πλειοψήφησε μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής.
Τα μέλη του ΔΣ είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Συλλόγου για τις ζημιές του Συλλόγου είτε από δόλο είτε από αμέλεια, ενώ μπορούν να αποβληθούν από τη ΓΣ με απόφαση που λαμβάνεται κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την αποβολή όμως του προέδρου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

● Άρθρο 18
Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα μετά από ενυπόγραφη πρόσκληση του προέδρου και ΓΓ, η οποία αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ συνεδριάζει εκτάκτως όσες φορές παραστεί ανάγκη ή αν το ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά την συνεδρίαση παρίστανται τουλάχιστον 5 μέλη. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
● Άρθρο 19
Το ΔΣ διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο βάσει των νόμων και του Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το Σύλλογο. Διορίζει το υπαλληλικό προσωπικό, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το μισθό αυτού, ο οποίος αναγράφεται στον αρμοδίως καταρτιζόμενο και εγκρινόμενο προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ, εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει έγκυρα για την συμμετοχή του Συλλόγου σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Το ΔΣ υποχρεούται όμως να υποβάλλει εντός των καθορισμένων προθεσμιών στην εποπτεύουσα αρχή όλα τα στοιχεία που ορίζονται από το άρθρο 29 του ΝΔ 795/71 ΄περί σωματείων και ενώσεων΄. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση εντός τριμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους. Συνεπώς το ΔΣ υποχρεούται να ενημερώνει την εποπτεύουσα αρχή για κάθε τυχόν ανωμαλία ή παράνομη ενέργεια ή λήψη παράνομης απόφασης που παρουσιάστηκε.

● Άρθρο 20
Ο πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον των δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών αρχών σε όλες τις σχέσεις και διαφορές αυτού, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και των ΓΣ, δίνει το λόγο σε αυτούς που το ζητάνε με τη σειρά και αφαιρεί το λόγο από αυτούς που παρεκτρέπονται, κηρύττει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, δύναται να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση, η οποία είναι θορυβώδης και απειλείται με προστριβές και αντεγκλήσεις με την σύμφωνη πάντα γνώμη της πλειοψηφίας των παρόντων μελών του ΔΣ, εκτελεί τις αποφάσεις του ΔΣ και των ΓΣ, υπογράφει με το γενικό γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα και τα πρακτικά του συμβουλίου και των ΓΣ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, ενώ σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, ο μεγαλύτερος από τους συμβούλους.

● Άρθρο 21
Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί τα βιβλία πρακτικών του ΔΣ και ΓΣ καθώς και το μητρώο των μελών. Υποβάλλει ανά τρίμηνο προς το ΔΣ λεπτομερή κατάσταση, των μελών που καθυστερούν τις εισφορές τους,
συντάσσει και υπογράφει με τον πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και καταρτίζει με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραμματέας ενώ σε έλλειψη και αυτού, ένας από τους συμβούλους ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση που ο Γεν. Γραμματέας ή ο Αν. Γραμματέας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην διεξαγωγή των εργασιών του Συλλόγου, προσλαμβάνεται Ειδικός Γραμματέας έμμισθος υπάλληλος, οι αποδοχές του καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ η οποία εγκρίνεται από την ΓΣ. Ο Ειδικός Γραμματέας καθαρογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ, τα οποία προσυπογράφει. Τηρεί υπεύθυνα όλα γενικά τα βιβλία και διεξάγει κάθε γραφική υπηρεσία του Συλλόγου, τελεί δε υπό των διαταγών του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
● Άρθρο 22
Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες μονογράφονται από τον Πρόεδρο, φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του εισπράττοντος τις μηνιαίες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Συλλόγου. Ο Ταμίας εκτελεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων τα οποία εκδίδονται με έγκριση της σχετικής δαπάνης από το ΔΣ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, σφραγίζονται με την σφραγίδα του Συλλόγου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του ΔΣ για την έγκριση της πληρωμής της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και φέρει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή άνευ εντάλματος, καταθέτει στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου, δικαιούται όμως να κρατά στα χέρια του ποσό έως 500 Ευρώ για τυχόν επείγουσες δαπάνες. Η ανάληψη των κατατιθεμένων στην τράπεζα χρημάτων γίνεται από τον Ταμία και κωλυομένου αυτού τον Πρόεδρο, κατόπιν αποφάσεως και εξουσιοδότησης του ΔΣ. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο του Ταμείου και φυλάσσει σε ξεχωριστούς φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε μήνα υποβάλλει προς το ΔΣ συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα, ενώ στο τέλος του έτους τον απολογισμό της διαχείρισης (βάσει του οποίου το ΔΣ συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό) και της περιουσίας του Συλλόγου. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί αυτά που ορίζονται από αυτό, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ και αντικαθίσταται εντός 8 ημερών.
● Άρθρο 23
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού.
● Άρθρο 24
Το ΔΣ καταρτίζει ειδικές επιτροπές τομέων αποτελούμενες από μέλη που δεν ανήκουν σε αυτό, στις οποίες αναθέτει σε ορισμένους τομείς της δραστηριότητος του, καθορίζει δε μέσω της συστατικής αποφάσεως την έκταση των αρμοδιοτήτων και το έργο της καθεμιάς. Σε αυτές προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ή ο μεγαλύτερος από τα μέλη. Ο αριθμός των μελών καθορίζεται στη συστατική απόφαση του ΔΣ.

● Άρθρο 25
Κατά την ΓΣ στο τέλος κάθε τριετίας διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ΔΣ και
Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία είναι η ίδια με αυτή του ΔΣ. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι (να εκλεγούν) έχουν μόνο τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εφόσον είναι Έλληνες πολίτες και τυχαίνει να ανταποκρίνονται στις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Δικαίωμα του εκλέγειν (να εκλέγουν) έχουν όλα τα μέλη που ανταποκρίνονται στις ταμειακές τους υποχρεώσεις εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Πληρωμές καθυστερούμενων οφειλών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν γραπτώς αιτήσεις προς το Συμβούλιο μέχρι δύο ημέρες πριν από την συνέλευση ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα αυτών στη συνέλευση, αναρτά πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα συνεδριάσεως πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, χωριστά για το ΔΣ και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έλαβαν περισσότερους ψήφους ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με τα παρακάτω. Από αυτούς θεωρούνται εκλεγμένα ως τακτικά μέλη για μεν το ΔΣ οι εννέα πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, ενώ για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, όλοι οι άλλοι θεωρούνται επιλαχόντες.
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ενώπιον Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από την συνέλευση και διεξάγονται δε όπως ακολούθως:
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και έπειτα αναλαμβάνει τα καθήκοντα της και τοποθετεί στην τράπεζα ψηφοδόχο (κάλπη), η οποία σφραγίζεται με ισπανικό κερί. Έπειτα διανέμει σε όλα τα παριστάμενα μέλη τα οποία έχουν το δικαίωμα ψήφου με έντυπο ψηφοδέλτιο και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα ή επεξηγώντας τον τρόπο ψηφοφορίας. Ο καθένας εκλογέας μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας του και μετά τον έλεγχο που γίνεται στα μητρώα των μελών για το αν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου, ρίπτει το ψηφοδέλτιο του στη κάλπη αφού προηγουμένως αναγραφεί στον εκεί τηρούμενο ονομαστικό πίνακα όσων ψήφισαν, το ονοματεπώνυμο του και ο αριθμός μητρώου. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας προβαίνει στην διαλογή των ψήφων, τηρώντας για αυτό πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας τόσο για το ΔΣ όσο και για την Εξελεγκτική επιτροπή, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την σειρά των επιλαχόντων, αναλόγως του αριθμού των ψήφων που έλαβε ο καθένας. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή των ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών μελών του ΔΣ και αναπληρωματικών καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον καθορισμό της σειράς των επιλαχόντων, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και του προέδρου της ΓΣ και έπειτα παραδίδεται με όλα τα σχετικά από την διεξαχθείσα επιλογή στον πρόεδρο του απερχόμενου ΔΣ με απόδειξη παραλαβής.
● Άρθρο 26
Εντός 10 ημερών από την ψηφοφορία υποχρεούται το μέλος που πλειοψήφησε να συγκαλέσει σε συνεδρίαση τα νέα μέλη του ΔΣ για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Ταμία.
Μετά την εκλογή συνέρχεται αμέσως το νέο ΔΣ στην πρώτη τακτική συνεδρίαση, στην οποία γίνεται η παράδοση από το απερχόμενο ΔΣ.

● Άρθρο 27
1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του ΔΣ ανατίθεται σε τριμελή από τα μέλη του Συλλόγου Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη ΓΣ όπως δηλώθηκε παραπάνω.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δεν διοικεί, αλλά εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ και του Ταμείου, ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της ΓΣ. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.
3. Συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του ΔΣ και υποβάλλει αυτή μέσω του ΔΣ στην ΓΣ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις αυτής. Για τις διενεργούμενες ενέργειες της συντάσσονται από αυτή εκθέσεις προς την ΓΣ.

● Άρθρο 28
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα.
●  Άρθρο 29
Ο Σύλλογος δεν διαλύεται παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι πέντε (25) μέλη ή αν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και των υπολοίπων Νόμων. Σε κάθε περίπτωση για την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία στη ΓΣ του μισού τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που ανταποκρίνονται στις ταμειακές τους υποχρεώσεις ενώ η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
Αφού ο Σύλλογος διαλυθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο, διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμόν 705/71 Ν.Δ. ΄περί σωματείων και ενώσεων΄. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, η τυχόν περιουσία του Συλλόγου που απομένει σε χρήματα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα θα περιέρχεται στο ΄Γυμνάσιο Βιάννου΄ του Νομού Ηρακλείου Κρήτης.
Σε περίπτωση κλεισίματος του Γυμνασίου θα επανεξετασθεί από ΔΣ του Συλλόγου.

● Άρθρο 30
Το ΔΣ μπορεί να εκδώσει εσωτερικό κανονισμό με τον οποίο να ρυθμίζονται ειδικότερα τα περί της πραγματοποιήσεως του προγράμματος του Συλλόγου και άλλα θέματα τα οποία δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν καταστατικό και να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.
Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει από τρεις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ αδικαιολόγητα, αυτοδικαίως θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και την θέση του καταλαμβάνει ο
πλειοψηφών αναπληρωματικός. Στα συμβούλια μπορούν να παρευρίσκονται και οι αναπληρωματι-
κοί για να αναπληρώνουν τυχόν απόντες.

● Άρθρο 31
Το ΔΣ μπορεί να ιδρύσει παραρτήματα του Συλλόγου σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις, στα οποία να εγγραφούν οι εκεί διαμένοντες, προερχόμενοι από το Δήμο Βιάννου και των οποίων ο σκοπός θα είναι ο ίδιος με αυτόν του Συλλόγου.

● Άρθρο 32
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει στην περιφέρεια της κυκλικά την φράση ΄Σύλλογος Δήμου Βιάννου στην Αττική ΔΙΑΒΑΤΗΣ΄ και στο κέντρο την προσωπογραφία του Ιωάννη Κονδυλάκη.

●  Άρθρο 33
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και από τον εσωτερικό κανονισμό που θα συνταχθεί, ρυθμίζεται από το Ν.Δ. 795/1 ΄περί Σωματείων και Ενώσεων΄ και των σχετικών διατάξεων του Α.Ν. και του Εισ. αυτού Νόμου.

● Άρθρο 34
Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται μόνο μετά από τριετία από την έγκριση αυτού και σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου.

● Άρθρο 35
Έμβλημα του Συλλόγου η προσωπογραφία του Ιωάννη Κονδυλάκη.

● Άρθρο 36
Το παρόν καταστατικό το οποίο αποτελείται από τριάντα έξη (36) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα την 1.2.2015 από την ΓΣ, η οποία συνήλθε γι΄ αυτό το λόγο.

Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2015
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γεν. Γραμματέας Ταμίας
Γ. Διακάκης  Ν. Κρητικάκης  Γ. Στρατογιαννάκης  Σοφ. Ραπτάκης

Μέλη
Μαριάνθη Αρφαρά-Μελισσουργάκη, Μαρίνα Κοντάκη, Γ. Παπαδάκης, Εμμ. Πετράκης, Άρτ. Συμβουλάκη

2. Αντιπροσωπευτική μουσική: Βιαννίτικες κοντυλιές